Umashankar Lakshmipathy, Infosys.
Umashankar Lakshmipathy, Infosys. ( Bild: Infosys )